Публикувана на

Възложител

Описание

Разяснения

Валидна до (вкл.)

30.01.2018г.

“Бейс Енерджи” ЕООД

“Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
Придобиване на ДМА, необходими за внедряване в производството на
иновативен продукт – иновативна система за ексергетично акумулиране на
електрическа енергия – Три-осен вертикален център – 1 брой,  гилотина –
1 брой, Четири-валова хидравлична машина – 1 брой.

Проект №  BG16RFOP002-1.001-0211 “Внедряване на иновативна система за
ексергетично акумулиране на електрическа енергия“, финансиран от
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Project №  BG16RFOP002-1.001-0211 “Implementation of an innovative
system for Exegetics storing electrical energy“, financed by the
Operational Programme “Innovation and Competitiveness”, financed by the
European Union through the European Regional Development Fund .
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от „БЕЙС ЕНЕРДЖИ“ ЕООД
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган.”

06.02.2018г.

27.03.2015г.

“Бейс Енерджи” ЕООД

Публична покана на „Бейс Енерджи” ЕООД по реда на ПМС № 118 в рамките на изпълнение на ДБПФ номер BG161PO003-1.1.07-0269-С0001 за провеждане на процедура за определяне на изпълнител с предмет: „ Доставка на специализиран софтуер, необходим за конструиране и изработване на чертежи и разработване на специализиран софтуер за автоматизация на иновативна система за производство на биоенергия в рамките на резлизацията на проект  BG161PO003-1.1.07-0269-С0001 „ Ведряване на иновативна система за производство на биоенергия.”

07.04.2015г.
17:00 часа

07.07.2017г.

“Бейс Енерджи” ЕООД

Информация за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ