За Фирмата “Бейс Енерджи”

Еднолично дружество с ограничена отговорност „Бейс Енерджи“ присъства на българския енергиен пазар от 2012 година. То притежава висок иновативен капацитет. Дейността му е насочена към разработването и внедряването на иновативно и конкурентно на европейско и световно ниво съоръжение за производство на биоенергия.
Основния принос в процеса на разработване на съоръжението се дължи на Г-н Елхан Демир – управител и едноличен собственик на капитала на „Бейс Енерджи“ ЕООД , който притежава богат опит в областта на машиностроенето и е доказан управленец в машиностроителния бранш в Германия.
От 2009 година насам, Г-н Демир обмисля идеята да предлага на пазара алтернативна енергия от възобновяеми енергийни източници, а именно сам да създаде съоръжение, което да произвежда ефективна енергия, получена от биомаса.
След дългогодишни проучвания и изграждането на два пробни прототипа, той създава фирмата си в България точно с тази цел, като изцяло сам разработва иновативния продукт.

ЗАЩО НИЕ?

Името „Бейс Енерджи“ ЕООД означава иновативност, безопасност и коректност.
Ние предлагаме най- добрия избор за всеки клиент.

Нашата цел
Нашата цел е предлагане на алтернативна енергия от възобновяеми енергийни източници.

Как я постигаме?
– Постигаме я чрез иновативния продукт с наименование УСТРОЙСТВО ЗА ТЕРМОХИМИЧНА КАРБОНИЗАЦИЯ И ГАЗИФИКАЦИЯ НА БИОМАСА, който с помощта на специфичен процес осъществява преработка на съдържащите се в биологичните отпадъци енергийни ресурси и преобразуването им в газообразни енергийни носители. Иновативният метод предвижда два етапа за обработка на биомаса.
В първата фаза, биомасата се въвежда в сурово състояние, без предварително сушене в термичен реактор.
Реакторът се загрява. Съдържащата се в биомасата вода се затопля и частично се изпарява. След достигане на определено температурно ниво, биомасата се карбонизира. Образуваните по този начин биовъглища служат като междинен продукт за последващото преобразуване. Това се случва в газификационния реактор. Полученият газ се изгаря в електродвигател.
В една биогаз – инсталация могат да се изгарят следните органични отпадъци:
* влажна биомаса до 50 %;
* слама;
* дървесни стърготини Р16 (G30);
* остатъци от земеделски стопанства;
* говежди тор;
* конски тор;
* остатъци от плодово- зеленчукови плантации;
* хлаб и хлебни изделия;
* утайки от отпадъчни води;
* вторична биомаса от съоръжения за биогаз;
* остатъци от маслини;
* остатъци от преработка на малц;
* остатъци от преработка на вино /джибри/;
Както и много други биологични отпадъци.